BOLIG, PLAN OG REGULERINGSARBEID

Fuglsethmyra, Hamar

Skisseprosjekt for ca. 40.000 m2 næring og boliger på sentral ubebygget tomt på Hamar som en del av en reguleringsplan for Hamar stadion og Fuglsethmyra.
Prosjektet er utviklet av Arkitektkontoret Lene Frank a/s og LPO design og arkitektur. Skisseprosjekt 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuglsethmyra sett fra Vangsveien fra øst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fuglsethmyra sett fra nord

 

Kiellandkvartalet

Forslag til reguleringsplan for Kiellandkvartalet øst for Alexander Kiellands plass i Oslo. Eksisterende kvartal, som i dag er regulert til industri/næring omreguleres

til næring/boliger dels ved bruksendring og dels ved nybygg av boliger. Området med brutto ca. 16 000 m2 totalt fremmes i to alternativer.

Reguleringsforslag fremmet 2007.

Alternativ 1: modellfoto av området sett fra sydøst

Alternativ 2: modellfoto av området sett fra syd

 

Fornyelsesprogram og reguleringsplan for Iladalen
Planen er en reguleringsplan med retningslinjer for fasadefornyelse, bevaring og leilighetssammenslåinger. I tillegg inneholder planen forslag til bruksendringer og ny boligbebyggelse i Kingos gate 17 og 22 med til sammen ca. 150 familieleiligheter. Planen er stadfestet i 2000.


4.jpg (26495 bytes)


5.jpg (26482 bytes)

Nye boliger Kingos gate 22
Fornyelsesplan for Iladalen

Nye boliger Kingos gate 17
Fornyelsesplan for Iladalen


Arkitektveiledning Uelands gate 57, Kingos gate 16-20 og 22
Rapporten er en tilstandsvurdering med kostnadsoverslag som har til hensikt å vise mulighetene som ligger i eiendommene ved leilighetssammmenslåing til familieleiligheter. I tillegg er vist påbygging av Kingos gate 22.

Reguleringsplan Sognsveien 80.
Reguleringsplan for 100-150 familieleiligheter, boligsuplement og kontorer. Planen er utarbeidet for Bolig- og eiendomsetaten i Oslo og ble stadfestet i 1999.

Bebyggelsesplan for Gaustad felt A. Bebyggelsesplan for boligområde på ca 70 leiligheter i lav blokkbebyggelse på en skrånende tomt. Planen er utarbeidet på oppdrag for Plan- og bygningsetaten i Oslo i 2000.


7.jpg (74465 bytes)

Nye boliger Gaustad felt A


Reguleringsplan Skolebakken boliger.
 
Omregulering av tomt med frittstående garasjer til rekkehus/lavblokke, med boliger og tilhørende parkeringskjeller. Planen stadfestet 2001.

Ideskisse med helhetsplan for Hovseter-Voksen området. Revitalisering av Hovseterbyen fra 1970-årene og forslag til ny bruk av Voksen-jordene. Herunder forslag til opprusting av senterområdet, rehabilitering av sentrale bygninger, utvidelse av parkeringskapasitet, nye boliger syd for senteret, utvidelse av Hovseter skole og av sykehjemmet. Forslag til idrettshaller og baner på Voksen-jordene, nye rekreasjonarealer. Ideskisse forelå i februar 1998. Prosjektet er utført av Arkitektkontoret Lene Frank a/s, NO.ARCH. a/s, landskapsarkitektene 13.3 a/s og Bowim, Fuglu og Svingen a/s. 

Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Hovseter-Voksen. 
Reguleringsplan gang- og sykkelvei fremmes som reguleringsendring til eksisterende firefelts motorvei i området. Arbeidet utføres av Arkitektkontoret Lene Frank a/s, NO.ARCH. a/s, landskapsarkitektene 13.3 a/s og Bowim, Fuglu og Svingen a/s. Planen fremmes våren 2000. 

Konsekvensanalyse for etablering av idrettshall og baneanlegg Hovseter-Voksen.
Arbeidet er påbegynt og utføres i tilknytning til reguleringsplan for gang- og sykkelvei i området. Arbeidet utføres av Arkitektkontoret Lene Frank a/s, NO.ARCH. a/s, landskapsarkitektene 13.3 a/s og Bowim.